sábado, enero 23, 2016

Estudi sobre l’atenció als joves extutelats:21, Evolució, valoració i reptes de futur


Carme Montserrat
Ferran Casas

Clara Sisteró

Edita:
col·lecció eines 21
Departament de Benestar Social i Familia
Avinguda del Paral·lel, 50-52
08001  Barcelona


Acceso a

Autors:
Carme Montserrat, Ferran Casas  i Clara  Sisteró
La Federació d’Entitats i Projectes Assistits (FEPA) i l’Àrea de Suport als Joves  Tutelats i Extutelats (ASJET) van  encarregar la re- dacció d’aquest estudi als professors Carme Montserrat, Ferran Casas  i Clara  Sisteró de l’Equip  de Recerca sobre  Infància, Adoles- cència,  Drets  dels infants i la seva  Qualitat de Vida (ERÍDIQV) de l’Institut de Recerca sobre  Qualitat de Vida de la Universitat de Girona.

No hay comentarios: