miércoles, noviembre 08, 2017

Paraules que poden lesionar drets.Palabras que  pueden lesionar derechos.


Araceli Lázaro Aparicio

Traducción al Castellano abajo

Nomenar l’altre comporta sempre “situar-lo” en un lloc determinat i una categoria determinada. Una afirmació teòrica que obliga a la reflexió sobre els llenguatges quotidians que utilitzem per anomenar als col·lectius socials més vulnerables.

Jo em referiré als infants i adolescents que encara no han fet els 18 anys, i la utilització de la paraula menor a l’hora de parlar d’ells, tant des dels professionals, els responsables de les polítiques d’infància, els adults en general, i com no, els mitjans de comunicació.

Com ja deia UNICEF al 2008 al seu Manual Niñez y Periodismo, “...amb freqüència fem una relació simple i directa entre el llenguatge i la paraula. Sense pensar que la seva implicació va molt més enllà, i que construeix tot un sistema de pensaments i idees que van configurant la nostra forma de veure i actuar davant els diferents fets”.
Amb el llenguatge retolem i etiquetem coses, persones i situacions amb tanta força que aviat acabem definim la seva essència, comportament i inclús condicionant el seu futur...”.

Malgrat tot, un raonament tan obvi, no sembla una reflexió integrada quotidianament quan parlem dels infants i els adolescents anomenant-los menors.
La paraula menor és un adjectiu que descriu quelcom que és més petit ( en mida, intensitat, importància) que altre. I si afirmem que és el substantiu qui defineix, i l’adjectiu qui complementa, podem aventurar els riscos de substantivitzar un adjectiu a l’hora de nomenar i /o definir a persones sigui qui sigui la seva edat.

Sense obviar que el naixement d’aquest mot està vinculat a la discriminació positiva derivada de la necessitat de donar un lloc jurídic a la protecció de la infància al començament del segle XX, crec que el reconeixement dels infants i adolescents com a subjectes de drets a la Convenció de 1989 és un argument prou contundent que l’hauria de relegar i guardar al calaix de la història del reconeixement social de les persones.
Avui, i des de l’enfocament dels drets de la infància, la paraula menor és un terme eminentment jurídic, que pot ser discriminatori (s’utilitza més amb els infants i adolescents del Sistema de Protecció que al Sistema d’Educació o de Salut) i que prefigura idees pejoratives vers el 19% de la població.

No deixo de preguntar-me perquè ens costa tant desterrar la paraula menor als professionals i responsables d’infància i adolescència. Pot ser que el pes de la rutina i el llenguatge jurídic, tan invasiu i quasi exclusiu a l’actualitat, pressionen més que el desitjable. Però pot ser també que en el fons de les nostres conviccions adultes encara no els considerem ciutadans del present amb drets individuals i col·lectius igual que nosaltres.

Sigui quin sigui el motiu o motius, cal seguir insistint en l’ús normalitzador del llenguatge en aquest àmbit. I recuperar el que ja al 2014 es recomanava des de l’Observatori dels drets de la Infància, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i el Col·legi de Periodistes en Catalunya a Com informar dels maltractaments infantils. Manual d'estil per a mitjans de comunicació.

*Recomanació 5. “Emprar un llenguatge normalitzador. A les informacions relatives a la infància i a l’adolescència convé utilitzar una terminologia específica normalitzadora. Es recomana fer servir conceptes com infant, adolescent, nen/nena i/o noi/noia com a alternativa a la paraula menor. El procés d’adjectivació i de substitució del nom infant per l’adjectiu menor comporta marcar diferències des de la minoritat que suggereix aquesta paraula. Malgrat que a algunes lleis encara es faci servir, si cal utilitzar-lo, es recomana parlar de persona menor d’edat”.

Traducción al Castellano:

Palabras que  pueden lesionar derechos


Nombrar al otro comporta siempre “situarlo” en un lugar determinado y una categoría determinada.  Una afirmación teórica que  nos obliga a la reflexión sobre los lenguajes cotidianos que utilizamos para nombrar a los colectivos sociales más vulnerables.

Yo me referiré a las niñas, niños y adolescentes que aún  no han cumplido los 18 años, y  la utilización de la palabra menor al hablar de ellos, tanto desde los profesionales, los responsables de las políticas de infancia, los adultos en general, y como no, los medios de comunicación.

Como ya decía UNICEF en 2008 en su  Manual Niñez y Periodismo, “...con  frecuencia hacemos una relación simple y directa entre el lenguaje y la palabra. Sin pensar que su implicación va mucho más allá, y que construye todo un sistema de pensamientos e ideas que van configurando nuestra forma de ver y actuar ante los  diferentes hechos.
Con el lenguaje rotulamos y etiquetamos cosas, personas y situaciones con tanta fuerza que a menudo acabamos definiendo  su esencia, comportamiento e incluso condicionando su futuro...”.
A pesar de ello, un razonamiento tan obvio, no parece una reflexión integrada cotidianamente cuando hablamos de las niñas, niños y adolescentes llamándolos  menores.

La palabra menor es un adjetivo que describe algo que es más pequeño (en tamaño, intensidad, importancia) que otro. Y si afirmamos que es el sustantivo el que define, y el adjetivo quien complementa, podemos aventurar los riesgos de sustantivar un adjetivo a la hora de nombrar  y /o definir a persones  al margen de cuál sea  edad.
Sin obviar que el nacimiento de esta palabra está muy vinculado  a la discriminación positiva derivada de la necesidad de dar un lugar jurídico a la protección de la infancia al comienzo del siglo XX, creo que el reconocimiento de los niños/as y adolescentes como sujetos de derechos en la Convenció de 1989 es un argumento suficientemente  contundente que la habría de relegar y guardar en el cajón de la historia del reconocimiento social de las personas.

Hoy, y desde el enfoque de los derechos de la infancia, la palabra menor  es un término eminentemente jurídico, que puede ser discriminatorio   (se utiliza más con niños/as y adolescentes del Sistema de Protección que  en el Sistema de Educación o de Salud)  y que prefigura ideas peyorativas hacia  el 19% de la población.
No dejo de preguntarme porqué nos cuesta tanto desterrar la palabra menor a los profesionales y responsables  de infancia y adolescencia. Puede ser que el peso de la rutina y el lenguaje jurídico, tan invasivo y casi exclusivo en  la actualidad, presionan más de lo deseable. Pero puede ser también que en el fondo de nuestras convicciones adultas  aún no les consideremos ciudadanos del presente con derechos  individuales y colectivos al igual que nosotros.
Sea cual sea el motivo o motivos, es necesario seguir insistiendo en el uso normalizador del lenguaje en este ámbito. Y recuperar lo que ya en 2014  se recomendaba desde  el Observatorio de los derechos de la Infancia, el Consejo del Audiovisual de Catalunya y el Colegio de Periodistas en Catalunya en COM INFORMAR DELS MALTRACTAMENTS INFANTILS. MANUAL D’ESTIL PER A MITJANS D E C O M U N I C A C I Ó.

“Recomendación 5. Emplear un lenguaje normalizador. En las informaciones relativas a la infancia a la adolescencia conviene utilizar una terminología específica normalizadora. Se recomienda utilizar los conceptos  niño/a, adolescente, como  alternativa a la palabra menor. El proceso de adjetivación y de sustitución del nombre niño/a por el adjetivo menor comporta marcar diferencias desde la minoridad que sugiere esta palabra. A pesar  de que en algunas leyes aún se haga servir, si es necesario utilizarlo, se recomienda hablar de persona menor de edad. 

* Araceli Lázaro Aparicio
Educadora Social y Pedagoga.
Y Socia de GSIA

No hay comentarios: